എന്തിനു ഡോഗിനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം ?
  • നല്ല പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരു ഡോഗിനുമാത്രമേ നല്ല കാവലാളാവാൻ കഴിയൂ. കൂടാതെ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരു ഡോഗിനെ പരിപാലിക്കുവാനും കൊണ്ടുനടക്കുവാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്.


Photo Gallery
TESTIMONIALS

Mr. X

........................

Mr. Y

........................